Πρόσκληση για Υπογραφή ΣΣΕ 2012 οδηγών τουριστικών λεωφορείων

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

για την ρύθμιση  των όρων αμοιβής  και  εργασίας  των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης  της χώρας

 Έτους 2012 
Π Ρ Ο Σ


1.   Γενική  Πανελλαδική  Ομοσπονδία  Επιχειρήσεων  Τουρισμού  (ΓΕΠΟΕΤ) – Πανεπιστημίου  57 – Αθήνα,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα
2.   Γενική  Πανελλαδική  Ομοσπονδία  Πούλμαν – Πανεπιστημίου  57 – Αθήνα,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα
3.   Ομοσπονδία  Τουρισμού  Β.  Ελλάδας  (Ο.ΤΟ.Β.Ε) – Τερτσέτη  6 – Θεσσαλονίκη,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Εργασίας  &  Κοινωνικής  Ασφάλισης – Δ/νση  Αμοιβής  Εργασίας 


Με  την  από  12-5-2011  Σ.Σ.Ε.  (Π.Κ  26/13.5.2011)   ρυθμίστηκαν  οι  όροι  αμοιβής  και  εργασίας  των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης  της χώρας  και  μεταξύ  άλλων  στο  άρθρο  12,  που  αφορά  την έναρξη ισχύος – διάρκεια  προβλέφθηκε   η λήξη  αυτής να είναι η  31.3.2012.  
Η Ομοσπονδία αποβλέπει στη δημιουργία εργασιακής ειρήνης και σταθερότητας των όρων αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους και στο πλαίσιο αυτό σας καλεί με την παρούσα στη διεξαγωγή  συλλογικής  διαπραγμάτευσης  για την Συλλογική  Σύμβαση Εργασίας  του  έτους  2012, λαμβάνοντας   υπόψη  την   εν  γένει  οικονομική  κατάσταση  που  επικρατεί  στη  χώρα.
  Με  τα  δεδομένα  αυτά  η  πρότασή μας  για  την  Σ.Σ.Ε.  του  έτους  2012  είναι η εξής :
    Διατήρηση  των όρων  αμοιβής  και εργασίας, όπως αυτοί προβλέπονται στην από  12.5.2011  Σ.Σ.Ε.  (Π.Κ  26/13.5.2011) .

Εκπρόσωποι για  την  διεξαγωγή  των  συλλογικών  μας  διαπραγματεύσεων  ορίζονται  ο  Πρόεδρος  Βασίλης  Δημητρόπουλος ή  ο  Γενικός  Γραμματέας  Γιώργος  Τσιρίδης. 
Σας  καλούμε  σε  συνάντηση  για  τη  διεξαγωγή  διαπραγματεύσεων  στις 29  Φλεβάρη  2012  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.μ  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (ΟΣΜΕ)  (Μενάνδρου  51 – 2ος  όροφος – Αθήνα).
Αρμόδιος  Δικαστικός  Επιμελητής  να  επιδώσει  νομίμως  την  παρούσα  προς   α)  Γενική  Πανελλαδική  Ομοσπονδία  Επιχειρήσεων  Τουρισμού  (ΓΕΠΟΕΤ) – Πανεπιστημίου  57 – Αθήνα,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα,  β)  Γενική  Πανελλαδική  Ομοσπονδία  Πούλμαν – Πανεπιστημίου  57 – Αθήνα,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  και  γ)  Ομοσπονδία  Τουρισμού  Β.  Ελλάδας  (Ο.ΤΟ.Β.Ε) – Τερτσέτη  6 – Θεσσαλονίκη,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα,  προς  γνώση  τους  και  για  τις  νόμιμες  συνέπειες  καλούμενοι  να  προσέλθουν  στις  29/2/2012  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  π.μ  στα  γραφεία  της  Ο.Σ.Μ.Ε  (Μενάνδρου  51 – 2ος  όροφος – Αθήνα)  στη  συνάντηση  συλλογικών  διαπραγματεύσεων,  και  να  περιλάβει  την  παρούσα  στην έκθεση  επίδοσης.

Αθήνα  14  Φλεβάρη  2012

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε


Ο  Πρόεδρος                                                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                              Γιώργος  Τσιρίδης