Υπόμνημα για εξαιρέσεις ειδικοτήτων από Βαρέα και Ανθυγιεινά

Αριθμ.  πρωτ.  946/11                                                        Αθήνα  6  Δεκέμβρη  2011
 
 
Προς
Υπουργό  Εργασίας  &  
Κοινωνικής  Ασφάλισης
κ.  Γιώργο  Κουτρουμάνη
 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 
ΘΕΜΑ: «Εξαιρέσεις ειδικοτήτων του κλάδου των μεταφορών από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων».
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Η κατάρτιση του νέου πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που θέσατε σε ισχύ βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του  άρθρου 17  του  ν. 3863/2010  θα έπρεπε να βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας όπως  εκάστοτε  διαμορφώνονται.  Για το λόγο αυτό άλλωστε ο νομοθέτης προέβλεψε την προηγούμενη διατύπωση  γνώμης από δυο όργανα, τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων  και Ανθυγιεινών  Επαγγελμάτων  και  το  Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης,  τα οποία λειτουργούν με τη συμμετοχή επιστημόνων  και  εκπροσώπων  των  κοινωνικών  εταίρων. 
Σύμφωνα με το πόρισμά της, η Διαρκής Επιτροπή έκρινε ότι «οι προτάσεις για εξαίρεση εργαζομένων που ήδη υπάγονται στα ΒΑΕ σήμερα, θα κινδύνευε να είναι με επιστημονικούς όρους άστοχη» και «κατέληξε  να προτείνει  την  παραμονή  των  ήδη  υπαρχόντων  εργασιών και  ειδικοτήτων  στο  καθεστώς  βαρέων  και ανθυγιεινών επαγγελμάτων  του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την επικαιροποίηση της λίστας με αφαίρεση εργασιών,  ειδικοτήτων  ή  χώρων  εργασίας  που  δεν  υφίστανται  πλέον». 
Η πρόσφατη απόφασή σας βρίσκεται εκτός του πλαισίου που τέθηκε  από  την  Επιτροπή  και  εξαιρεί  κατηγορίες  εργαζομένων  από τον  κατάλογο των ΒΑΕ με κριτήρια αυθαίρετα. Είναι εντελώς ακατανόητη η εξαίρεση των οδηγών ταξί πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης  και  συγκεκριμένων  ειδικοτήτων  του προσωπικού κίνησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, (σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες), οι οποίοι ασφαλίζονταν μέχρι σήμερα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικά όσον αφορά το προσωπικό κίνησης των λεωφορείων, η επιλογή σας να εξαιρέσετε συγκεκριμένες ειδικότητες,  ενώ  άλλες  διατηρούν  το  χαρακτηρισμό του  βαρέως  επαγγέλματος  (οδηγοί),  παραγνωρίζει  το  γεγονός  ότι  όλοι οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας εργάζονται υπό ακριβώς όμοιες συνθήκες και δεν δικαιολογείται η ένταξη μερικών μόνο στο καθεστώς των βαρέων επαγγελμάτων.  Με άλλα λόγια, όλο το προσωπικό  κίνησης  εργάζεται  σε  βάρδιες  με  νυκτερινή  απασχόληση και  εκτίθεται  σε βλαπτικούς παράγοντες στον εργασιακό χώρο (θόρυβος,  ατμοσφαιρικοί ρύποι  κλπ),  αφού η εκτέλεση των αστικών και  υπεραστικών  δρομολογίων  προϋποθέτει  την απασχόληση όχι μόνο του οδηγού, αλλά και των υπολοίπων ειδικοτήτων του προσωπικού κίνησης.  Άλλωστε  η  βαθμολογική  εξέλιξη  των  οδηγών  και  εισπρακτόρων  είναι  στις  βαθμίδες  του  Σταθμάρχη,  Επόπτη  και  Προϊσταμένου  Κίνησης.   Για το λόγο αυτό, όλες αυτές οι ειδικότητες υπάγονταν μέχρι σήμερα στο καθεστώς  βαρέων  και  ανθυγιεινών  επαγγελμάτων.   
Περαιτέρω, η εξαίρεση των οδηγών ταξί της επαρχίας, ενώ διατηρούν  την  ασφάλιση  στα  βαρέα  οι  συνάδελφοί τους  της  Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποτελεί κραυγαλέα παραβίαση της αρχής της ισότητας, η οποία επιβάλλει την όμοια ρύθμιση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων. Δύσκολα μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει για το θεμιτό  της  διάκρισης  σε  βάρος  των οδηγών ταξί της επαρχίας, ιδιαιτέρως αυτών που εργάζονται σε αστικά κέντρα, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ουσιωδώς όμοιες με αυτές των οδηγών ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η διάκριση αυτή ουδόλως δικαιολογείται με την απόφασή σας και ασφαλώς εγείρονται πολλά ζητήματα ως προς τη συμβατότητά  της  με  το  άρθρο  4  του  Συντάγματος. 
Σας δηλώνουμε ότι, μετά τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας, θα αναμένουμε  διορθώσεις  στην  απόφασή  σας  ώστε  να  αποκατασταθούν οι αδικίες που προκαλεί.  Το  ασφαλιστικό  καθεστώς  θα  πρέπει  να  είναι ενιαίο για  όλο το προσωπικό επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς.  Ρυθμίσεις οι οποίες εισάγουν ανεπίτρεπτες διακρίσεις θα συναντήσουν  τη  σφοδρή  αντίδρασή μας με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος.  
 
Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε
 
Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας
 
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                               Γιώργος  Τσιρίδης  
 
   
Κοινοποίηση:
1.  Πρόεδρο  Γ.Σ.Ε.Ε.
2.  Σωματεία  Αστικών  Συγκοινωνιών
3.  Σωματεία  ΚΤΕΛ
4.  Σωματεία  ΤΑΞΙ