ΕΚΔΟΣΗ Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Αριθμ.  πρωτ.  1159                                                                                   Αθήνα  8  Νοέμβρη  2013

 

 

Προς

1.  Υπουργό Οικονομικών

2.  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

3.  Υπουργό Εσωτερικών

4.  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΚΥΑ για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό των δημοτικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων».

 

 Κύριοι Υπουργοί,

            Με το από 23.7.2013 έγγραφό μας, είχαμε επισημάνει την ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ ώστε να χορηγηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων που παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, ήτοι στο προσωπικό α) της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ του Δήμου Ρόδου β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ (πρώην «Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Δήμου Κω») και γ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αναπτύξεως Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Δ.Α). Ήδη με την με αρ.  2/39845/0022/28.6.2013 ΚΥΑ το επίδομα αυτό έχει χορηγηθεί  στο προσωπικό των εταιριών ΟΣΕ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο. Με το από 23.7.2013 έγγραφό μας είχαμε επισημάνει ότι το προσωπικό των ανωτέρω δημοτικών επιχειρήσεων εργάζεται με όμοιους όρους όπως και το προσωπικό των εταιριών που ήδη λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, με αποτέλεσμα να προκύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης των πρώτων, οι οποίοι στερούνται της μισθολογικής παροχής που λαμβάνουν οι δεύτεροι.

Αντιλαμβανόμαστε ότι συμμερίζεσθε την ανάγκη επέκτασης της εν λόγω παροχής στο προσωπικό των δημοτικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το από 23.7.2013 έγγραφό μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η θέση του ΓΛΚ, σύμφωνα με το από 6/8/2013 με αρ. πρωτ. 2/74232/0022 έγγραφό του, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, είναι ότι «μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1 του αρ. 15 του  ν. 4024/2011 δεν είναι πλέον δυνατή η έκδοση ΚΥΑ για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που παρέχουν συγκοινωνιακό έργο».

Η θέση αυτή είναι νομικά εσφαλμένη διότι η ΚΥΑ που ζητούμε να εκδοθεί δε στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, αλλά σε αυτήν της περ. 12 της παραγράφου Γ, υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 στην οποία δεν προβλέπεται καμία προθεσμία για την έκδοση ΚΥΑ. Ειδικότερα, στο πεδίο ισχύος του κεφ. Β του ν. 4024/2011 υπάγονται μόνο οι μόνιμοι και οι δόκιμοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, για το προσωπικό των οποίων ζητούμε να εκδοθεί ΚΥΑ, είναι στο σύνολό τους Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η αναλογική εφαρμογή στο προσωπικό των ΝΠΙΔ των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το μισθολογικό και βαθμολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ προβλέφθηκε το πρώτον με την ανωτέρω διάταξη του ν. 4093/2013. Συγκεκριμένα, ορίστηκε με αυτήν ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (όπως συμβαίνει εν προκειμένω και με της δημοτικές επιχειρήσεις). Στην ίδια αυτή διάταξη της περ. 12 παρ. Γ, Γ1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, ορίστηκε ότι «με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγουμένων εδαφίων». Όπως προκύπτει από το γράμμα της τελευταίας αυτής διάταξης, δεν προβλέπεται καμία προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ. Άλλωστε, βάσει ακριβώς αυτής της εξουσιοδοτικής διάταξης, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, εκδόθηκε και η με αρ.  2/39845/0022/28.6.2013 ΚΥΑ για το προσωπικό των εταιριών ΟΣΕ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ του  ν. 4024/2011.

Επομένως, δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο ως προς την έκδοση ΚΥΑ για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων που παρέχουν συγκοινωνιακό έργο και για το λόγο αυτό ζητούμε να εκδοθεί τέτοια ΚΥΑ, η οποία να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος της περ. 12 παρ. Γ, Γ1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, δυνατότητα η οποία ρητά παρέχεται στην εξουσιοδοτική διάταξη. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να λάβετε υπόψη ότι οι εργαζόμενοι των δημοτικών επιχειρήσεων από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4093/2012 έχουν υποστεί δραματικές μισθολογικές μειώσεις λόγω της ανάλογης εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου και θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουν την εν λόγω παροχή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από τότε που υπέστησαν τις μειώσεις αυτές.

           

Για την Ο.Σ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                              Κων/νος  Νικολακόπουλος