Υ.Α ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΕΛ

                                        Αθήνα  18  Δεκέμβρη  2013

 

 

Προς

Σωματεία  μέλη  Ο.Σ.Μ.Ε

               Κ Τ Ε Λ

 


Συνάδελφοι,

          Σας  κοινοποιούμε  την  με  αριθμ.  Β-οικ.60195/5172/13  Υπουργική  απόφαση  «Βασικοί  όροι  ανάληψης  υποχρέωσης  μεταφοράς  προσώπων  με  λεωφορεία  ενταγμένα  στις  ΚΤΕΛ  Α.Ε.  (ΦΕΚ  3067/Β/3-12-2013),  σύμφωνα  με  την  οποία  και  το  άρθρο  4  αυτής  (Υποχρεώσεις  ΚΤΕΛ Α.Ε  και  ιδιοκτητών  λεωφορείων – μετόχων  της  Α.Ε – Παρεχόμενες  υπηρεσίες)  η  ΚΤΕΛ  Α.Ε  υποχρεούται  να  καταβάλλει  τις  αποδοχές  των  οδηγών  και  τις  αντίστοιχες  εργοδοτικές  εισφορές  αυτών  στα  οικεία  ασφαλιστικά  ταμεία χρεώνοντας  τα  αναλογούντα  ποσά  στο  λογαριασμό  της  μερίδας  κάθε  ενταγμένου  λεωφορείου.

Συνάδελφοι,

          Εγκαίρως  είχαμε  εντοπίσει  την  προσπάθεια  μερίδας  εργοδοτών  να  ανατρέψουν  τη  μέχρι  σήμερα  υπάρχουσα  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό  κατάσταση.

Εγκαίρως  είχαμε  ενημερώσει  το  Υπουργείο  Μεταφορών  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  μιας  τέτοιας  εξέλιξης.  

Η  προσπάθεια  της  Ομοσπονδίας,  αλλά  και  η  έγκυρη  ενημέρωση  από  εσάς  για  τα  συμβαίνοντα  στους  χώρους  εργασίας  σας,  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  έκδοση  της  προαναφερόμενης  Υπουργικής  Απόφασης  με  την  οποία  επαναβεβαιώθηκαν  με  τον  πιο  σαφή  τρόπο  τα  μέχρι  σήμερα  ισχύοντα.

Η  προσπάθεια  όλων  μας  πρέπει  να  συνεχιστεί  και  να  ενταθεί  σε  όλα  τα  επίπεδα.

Αναλαμβάνετε  την υποχρέωση  παρακολούθησης,  εφαρμογής  και  τήρησης  της  απόφασης  αυτής.

Σε  κάθε  περίπτωση  αναλαμβάνετε  την  υποχρέωση  ενημέρωσης  της  Ομοσπονδίας,  όχι  μόνο  για  το  θέμα  αυτό,  αλλά  για  οτιδήποτε  ζήτημα  προκύψει  στο  μέλλον.

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιοδήποτε  πληροφορία.

 

 

                          Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

Ο  Πρόεδρος                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

  

Θεμιστοκλής  Αμπλάς           Κων/νος  Νικολακόπουλος      

 

Δείτε το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης εδώ.