ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΑΥΣ-ΠΟΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΑ

                                                                              Αθήνα  20  Δεκέμβρη  2013

 

 

Προς

1) ΠOΑΥΣ

2) ΠΟΑΣ

3) Aστικά  &  Υπεραστικά  ΚΤΕΛ

 

 

Κύριοι,

            Μετά την ψήφιση του ν. 4199/2013 και ειδικότερα του άρθρου 52 με το οποίο ορίστηκε ότι στο εξής η συμβατική σχέση μεταξύ ΚΤΕΛ και ιδιοκτητών είναι αυτή της από κοινού ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων αντί της μίσθωσης, ορισμένα ΚΤΕΛ έπαψαν να καταβάλλουν τη μισθοδοσία των οδηγών που συνδέονται με σύμβαση εργασίας με ιδιοκτήτες – μετόχους και ανέλαβαν οι τελευταίοι τη μισθοδοσία τους.

            Ήδη με την με ΥΑ 60195/5172/13 «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ ΑΕ» (ΦΕΚ Β 3067/3.12.2013) επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση των νομικών προσώπων των ΚΤΕΛ να καταβάλλουν τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές των οδηγών και υπό το νέο καθεστώς.

Όπως ακριβώς και στην προϊσχύσασα με αρ. Β-1189/37/2003 (Β΄175), όπως είχε τροποποιηθεί με την  ΥΑ με αρ. Β - 30161/2256 (ΦΕΚ Β 816/2.6.2004), στο άρθρο 4 παρ. 1 της νέας ΥΑ ορίζεται ότι η «η ΚΤΕΛ ΑΕ υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των οδηγών και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές αυτών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, χρεώνοντας τα αναλογούντα ποσά στο λογαριασμό της μερίδας κάθε ενταγμένου λεωφορείου».

            Αξιώνουμε την πιστή τήρηση της ανωτέρω ρύθμισης και καλούμε όσα ΚΤΕΛ έσπευσαν να αποσείσουν από πάνω τους την υποχρέωση καταβολής της μισθοδοσίας στους οδηγούς, να αναλάβουν και πάλι, ήδη από τον τρέχοντα μήνα, την καταβολή της μισθοδοσίας.

     Το ζήτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας για την Ομοσπονδία μας και θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο για την επίλυσή του.  


                               Για την Ο.Σ.Μ.Ε

 Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                         Κων/νος  Νικολακόπουλος