ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

                                                                                                              Αθήνα  18  Ιούλη  2014

 

 Προς

Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

            Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΜΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου αριθ. 51 και εκπροσωπείται νόμιμα.

_______________________

            Κύριε Υπουργέ,

            Όπως γνωρίζετε, από την έκδοση της υπ’ αριθ. Υ236/2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 101/24.1.2013), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ» και σάς παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση να προβείτε σε επίταξη των υπηρεσιών του συνόλου του προσωπικού της εν λόγω εταιρείας, καθώς και της χρήσης του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, δικτύου, τροχαίου υλικού και λοιπών ακινήτων και κινητών μέσων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, οι συνάδελφοί μας στις αστικές συγκοινωνίες σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, τελούν σε κατάσταση «πολιτικής επιστράτευσης», στερούμενοι –και μάλιστα χωρίς ορατό χρονικό περιορισμό- του δικαιώματος νόμιμης προσφυγής σε οιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο απεργιακής κινητοποίησης.

            Ήδη από την πρώτη στιγμή έκδοσης της εν λόγω απόφασης, είχαμε εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις ως προς τη συμφωνία αυτού με το άρθρο 23 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα της απεργίας, με τις υπ’ αριθ. 87 και 98 Διεθνείς Συμβάσεις της Γενικής Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) περί της κατοχύρωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας και των συναφών με αυτή δικαιωμάτων, τις υπ’ αριθ. 29 και 105 Διεθνείς Συμβάσεις της Γενικής Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας», το άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

            Εξάλλου, είχαμε από την πρώτη στιγμή επισημάνει ότι η επίταξη των υπηρεσιών των εργαζομένων στην εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ» δεν πληρούσε, κατά την άποψή μας, ούτε τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄42), υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης», δια του οποίου ο νομοθέτης θέλησε να οργανώσει και να κατατάξει, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και των ανωτέρω διεθνών κειμένων υπερνομοθετικής ισχύος, τους όρους και τις προϋποθέσεις προσφυγής της Πολιτείας στο εξαιρετικό μέτρο της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, συνδέοντας ένα τέτοιο μέτρο με την επιταγή της αντιμετώπισης εκτάκτων και ακραίων αναγκών, που σχετίζονται αποκλειστικά είτε με τις αμυντικές ανάγκες της Χώρας είτε, σε περίοδο ειρήνης, με την πρόληψη ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία.

Μας είναι γνωστό ότι η αίτηση ακύρωσης που υποβλήθηκε από τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων στην ως άνω εταιρεία δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πέραν, ωστόσο, από τις όποιες σκέψεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γύρω από τις παρατεθείσες στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης κρίσεις, αλλά και γύρω από τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Ανώτατου Ακυρωτικού, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι, ακόμα και στην απόφαση αυτή, τονίζεται ιδιαίτερα ο έκτακτος, επείγων και εξαιρετικός χαρακτήρας του μέτρου. Είναι δε, σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια υπογράμμιση μοναδικός όρος συμβατότητας του μέτρου της επίταξης με τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, με τις οποίες κατοχυρώνεται η συνδικαλιστική ελευθερία και ιδίως το δικαίωμα της απεργίας και απαγορεύεται η αναγκαστική εργασία.

Σήμερα, ενάμισι και πλέον έτος μετά τη λήψη της απόφασης για την επίταξη των υπηρεσιών των συναδέλφων μας εργαζομένων στην εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ, μετά παρέλευση, δηλαδή, χρονικού διαστήματος ικανού να θέσει πια σε σοβαρή αμφισβήτηση την προσωρινότητα, την επιτακτικότητα και την  επείγουσα κοινωνική αναγκαιότητα της λήψης ενός τόσο σοβαρού και φύσει εξαιρετικού μέτρου, φρονούμε ότι η κοινωνική και πολιτική συνθήκη είναι πλέον ώριμη για την άμεση επανεξέταση και την άρση του. Γνωρίζοντας τη διαμόρφωση των κοινωνικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών συσχετισμών στο χώρο των μέσων σταθερής τροχιάς, έχετε υπόψη σας, ασφαλώς, ότι απουσιάζουν σήμερα παντελώς οι όποιες εντάσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις παραγόμενες, χάριν του κοινωνικού συνόλου, υπηρεσίες. Έχοντας, όμως, εξίσου επίγνωση των πολλών, σοβαρών και χρονιζόντων προβλημάτων στο χώρο και ξέροντας ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη παράμετρο εξισορρόπησης εγγενών ανισοτήτων και προϋπόθεση εντέλει κάθε έννοιας λυσιτελούς και αποτελεσματικής πραγμάτωσης του κοινωνικού διαλόγου, αντιλαμβάνεστε –είμαστε βέβαιοι- ότι δεν είναι δυνατόν ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος –όσο σημαντικές και αν είναι οι υπηρεσίες που παρέχει προς το κοινωνικό σύνολο- να στερείται επ’ άπειρον και μέχρι πλήρους αποκλεισμού, ενός τόσο θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος, συστατικού άλλωστε, όπως γνωρίζετε, του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Για το λόγο αυτό, με αίσθημα βαθιάς δημοκρατικής και κοινωνικής υπευθυνότητας και με τη βεβαιότητα ότι ελλείπει σήμερα κάθε πραγματική και νομική αιτία εμμονής της Πολιτείας σε ένα τέτοιο φύσει εξαιρετικό –τονίζουμε και πάλι- μέτρο, σάς ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την άρση της πολιτικής κινητοποίησης και της επίταξης των υπηρεσιών των εργαζομένων στην εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ».

Μετά τιμής,

Για την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο  Πρόεδρος                                                                         Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                  Κων/νος  Νικολακόπουλος