ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ (28.8.2014)

Αριθμ.  πρωτ.  2087                                                               Αθήνα  25  Αυγούστου  2014

 

  

Προς

Σωματεία  μέλη  Ο.Σ.Μ.Ε                                                             Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

             Κ Τ Ε Λ

 

  

Συνάδελφοι,

            Λαμβάνοντας  υπόψη  το  άρθρο  33  (Γραμματείες  κλάδων – αρμοδιότητες)    του  καταστατικού  της  Ομοσπονδίας Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε)  συγκαλείται  με  πρωτοβουλία  του  Προέδρου  της  Ομοσπονδίας  η  Γραμματεία  Αστικών – Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  (Πρόεδροι  και  Γεν.  Γραμματείς  πρωτοβάθμιων  σωματείων)  σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  στις  28-8-2014  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:00  π.μ  στα  γραφεία  της  Ο.Σ.Μ.Ε  (Μενάνδρου  51 – 2ος  όροφος)  με  θέμα:

«Αντιμετώπιση,  τρόποι  αντίδρασης  επί  της  σκανδαλώδους – δυσμενούς  ρύθμισης  του  Π.Δ  94/13-8-2014».

 Συνάδελφοι,

Η  συμμετοχή  σας  είναι  απαραίτητη  και  άκρως  επιβεβλημένη. 

Θα  καθορίσει  τις  περαιτέρω  εξελίξεις  στον  κλάδο  των  Αστικών  και  Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  και  θα  παράσχει  την  εξουσιοδότηση  και  τη  δύναμη  στην  διοίκηση  της  Ομοσπονδίας  προκειμένου  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  να  αντιμετωπίσει  τη  λαίλαπα  των  ήδη  θεσμοθετημένων  και  επερχόμενων  μαζικών  απολύσεων  εργαζομένων  στα  ΚΤΕΛ.

                                         

                                                      Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 Ο  Πρόεδρος                                                                                Ο  Γεν.  Γραμματέας

  Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                              Κων/νος  Νικολακόπουλος