ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

                                                                                                     Αθήνα  26  Νοέμβρη  2014

  

Προς

Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων

κ.  Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη

 

            

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Κε Υπουργέ,

Διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Σας «Ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταφορών,  τηλεπικοινωνιών  και  δημοσίων  έργων» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, διατηρείται η ρύθμιση του άρθρου 25  «ρυθμίσεις  σχετικά  με  τη  διάθεση  εισιτηρίων  και  τον  έλεγχο  κομίστρου  στα  μέσα  μεταφοράς – αρμόδιοι  για  τον  έλεγχο  και  επιβολή  προστίμου», με την οποία  τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλοι οι συγκοινωνιακοί φορείς που υπάγονται στο πεδίο ισχύος του να μπορούν να αναθέτουν εργολαβικά σε τρίτες εταιρίες τον  έλεγχο του κομίστρου.

Τα πολλαπλά προβλήματα που θα προκαλέσει αυτή η ρύθμιση σας είχαμε επισημάνει και στο παρελθόν, κατά τη φάση επεξεργασίας του σχεδίου, με αναλυτικό μας υπόμνημα, κρίνουμε δε επιβεβλημένο να επανέλθουμε ειδικά στο θέμα αυτό, το οποίο άπτεται άμεσα της διατήρησης μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας σε όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και ως εκ τούτου είναι μείζονος σημασίας για τους εργαζόμενους.

Μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγήσει σε άμεση κατάργηση θέσεων των ελεγκτών εισιτηρίων όλων των συγκοινωνιακών φορέων και σε απώλεια θέσεων εργασίας, αφού είναι βέβαιο ότι όλοι οι φορείς θα αναζητήσουν την παροχή προσωπικού από εταιρίες με εξευτελιστικό κόστος εργασίας. Το πώς επιτυγχάνεται αυτό το εξευτελιστικό κόστος εργασίας από εταιρίες- εργολάβους, οι οποίες συνίστανται ευκαιριακά και δε δεσμεύονται από καμία συλλογική σύμβαση, είναι γνωστό. Στη διάταξη αυτή δε μπορούμε επομένως παρά να δούμε τη σκοπιμότητα της απαλλαγής των συγκοινωνιακών φορέων από το παλαιό προσωπικό, την κατάργηση θέσεων και την απασχόληση ως ελεγκτών εισιτηρίων εργαζομένων αποστερημένων από κάθε εργασιακό δικαίωμα.

Πέραν της επίπτωσης μιας τέτοιας νομοθετικής μεταβολής στις θέσεις εργασίας, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ανατίθεται ένα τέτοιας νευραλγικής σημασίας καθήκον, όπως είναι ο έλεγχος των εισιτηρίων των επιβατών και η επιβολή των προστίμων, σε πρόσωπα για τα οποία δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων πρόσληψης που θέτουν οι κανονισμοί εργασίας των συγκοινωνιακών φορέων (προϋποθέσεις υγείας, κατάστασης ποινικού μητρώου, γραμματικών γνώσεων) αλλά και τα οποία δεν θα υπάγονται σε κανένα πειθαρχικό έλεγχο από τους συγκοινωνιακούς φορείς. Ο ελεγκτής εισιτηρίων έχει αρμοδιότητες οι οποίες εκφράζουν εν πολλοίς το επίπεδο της κοινωνικής ευαισθησίας και ποιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου συγκοινωνιακού φορέα και διαμορφώνουν σε καίριο βαθμό τη δημόσια εικόνα του. Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε που μπορούν να οδηγήσουν άστοχοι χειρισμοί ελεγκτών που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και εργασιακή ασφάλεια.

Θεωρούμε επομένως ότι τυχόν εισαγωγή μιας τέτοιας ρύθμισης θα οδηγήσει σε πολλαπλώς αρνητικά αποτελέσματα, τόσο στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών των συγκοινωνιακών φορέων και για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρσή της από το κατατεθέν σχέδιο νόμου. 

  

Για την  Ο.Σ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

      Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                           Κων/νος  Νικολακόπουλος