ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Σ.Μ.Ε ΠΡΟΣ Ο.ΣΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

 

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ), που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Παρνασσού, αρ. 6, νόμιμα εκπροσωπούμενη

                               

                                                     _______________

 

 Η τήρηση του ΚΟΚ και των μέτρων οδικής ασφάλειας θα πρέπει να αποτελεί μέλημα των εργαζομένων – οδηγών αλλά πρωτίστως των συγκοινωνιακών φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί από την Πολιτεία η εκτέλεση των δημοσίων επιβατικών μεταφορών. Η τήρηση των κανόνων αυτών δε μπορεί να μετριάζεται από κανέναν, ούτε να σταθμίζεται η σημασία κάθε προβλεπόμενου μέτρου, ώστε να επιβάλλεται ή όχι η εφαρμογή του ανάλογα με την κρίση εκείνων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα.

Προκαλεί επομένως έντονο προβληματισμό η περίπτωση άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και θέσης σε διαθεσιμότητα οδηγού της ΟΣΥ επειδή επέμεινε στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλει ο νόμος. Ο συνάδελφος Βασίλης Κατρόπουλος, ο οποίος έχει 20 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας στην επιχείρησή σας, διαπιστώνοντας ελλείψεις στον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας στα οχήματα με τα οποία κλήθηκε να εκτελέσει δρομολόγια σε δυο περιπτώσεις εντός του Οκτωβρίου 2014, ζήτησε, όπως μας πληροφόρησε, να συμπληρωθούν οι ελλείψεις αυτές προκειμένου να εκτελέσει με ασφάλεια την εργασία του. Κι ενώ ενημέρωσε ευθύς μόλις διαπίστωσε τις ελλείψεις, η αρμόδια υπηρεσία σας ουδέν έπραξε για τη συμπλήρωσή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελέσει το δρομολόγιο ο οδηγός, αλλά ούτε και να μετακινήσει το όχημα, αφού κάτι τέτοιο συνιστά τροχαία παράβαση.

Για την άρνησή του να παραβεί τον ΚΟΚ, όχι μόνο ασκήσατε πειθαρχικό έλεγχο στον οδηγό, αλλά και τον θέσατε σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου σας, με την αιτιολογία ότι την 3.10.2014 αρνήθηκε να εκτελέσει εντολές  των προϊσταμένων του για εκτέλεση δρομολογίων και ότι την 6.10.2014 αποβίβασε επιβάτες προφασιζόμενος βλάβες και ελλείψεις επουσιώδεις, οι οποίες δεν δημιουργούσαν προβλήματα στην ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού, με αποτέλεσμα να εκθέτει την εταιρεία, κατά παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Κατ’  αρχήν, είναι ξεκάθαρο από την αιτιολογία της εν λόγω απόφασης, ότι η διαθεσιμότητα αποτελεί εν προκειμένω τιμωρητικό μέτρο, το οποίο επιβλήθηκε χωρίς απολογία εκείνου στον οποίο αφορά, κατά παράβαση της θεμελιώδους αρχής του πειθαρχικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία ουδείς τιμωρείται αναπολόγητος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό, το δικαίωμα επιβολής διαθεσιμότητας προβλέπεται για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η παραμονή του εργαζόμενου κρίνεται ασύμφορη για την υπηρεσία εξαιτίας του είδους του παραπτώματος ή αποτελεί εμπόδιο στη διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης. Εν προκειμένω, ασφαλώς δεν συντρέχει καμία από τις δυο περιπτώσεις, εκτός και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι η πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ μέτρων ασφάλειας είναι ασύμφορη για την ΟΣΥ.

Αποδεικνύεται άλλωστε περίτρανα ότι κανένας λόγος επιβολής διαθεσιμότητας δεν υπάρχει από το ίδιο το γεγονός ότι συνεχίσατε να απασχολείτε κανονικά τον οδηγό στην εκτέλεση δρομολογίων επί δέκα ημέρες μετά την επιβολή της διαθεσιμότητας. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι ουδέποτε συνέτρεξε λόγος απομάκρυνσής του από τα καθήκοντά του ενόσω διαρκεί η πειθαρχική διαδικασία, αφού συνεχίσατε να τον απασχολείτε κανονικά με τη μόνη διαφορά ότι του περικόψατε τις αποδοχές και θα τους τις περικόπτετε επί δυο μήνες, εν είδει πειθαρχικής ποινής, χωρίς να έχει απολογηθεί και χωρίς να έχουν επιβάλει ποινή τα πειθαρχικά όργανα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σημειωτέον ότι οι ελλείψεις σε υποχρεωτικό εξοπλισμό τις οποίες επισήμανε ο εργαζόμενος διαπιστώθηκαν και από την τροχαία. Στη σχετική αναφορά του μάλιστα το αστυνομικό όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο, επισημαίνει ότι δεν βεβαιώθηκε τροχονομική παράβαση παρά τις ελλείψεις, διότι το όχημα ανευρέθη σταθμευμένο στην αφετηρία του ΟΑΣΑ. Τυχόν μετακίνηση του οχήματος με ή χωρίς επιβάτες θα είχε ως συνέπεια την επιβολή προστίμου στην εταιρία, το οποίο απεφεύχθη ακριβώς διότι ο οδηγός δεν το μετακίνησε.

Το μέτρο της ευθύνης σας για την οδική ασφάλεια ως δημόσιου συγκοινωνιακού φορέα επιβάλλει να απαιτείτε την πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και να τιμωρείτε την παράβαση και όχι την τήρησή τους. Η διάκριση των κανόνων ασφαλείας σε ουσιώδεις ή επουσιώδεις και η τιμωρία οδηγού που επέμεινε στην τήρηση των επουσιωδών – κατ’  εσάς- κανόνων ασφαλείας σηματοδοτεί ανεπίτρεπτη έκπτωση στην οδική ασφάλεια και παραβίαση των υποχρεώσεών σας έναντι της Πολιτείας και του επιβατικού κοινού. Για τη συμπεριφορά σας αυτή διαμαρτυρόμαστε έντονα, σας καλούμε να ανακαλέσετε τα δυσμενή μέτρα που έχετε επιβάλει σε βάρος του οδηγού και σας δηλώνουμε ότι θα μας βρείτε απέναντί σας σε κάθε προσπάθεια αποθάρρυνσης των οδηγών από την τήρηση του ΚΟΚ, έχοντας από πλευράς μας επίγνωση του ρόλου μας όσον αφορά την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. 

 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Παρνασσού, αρ. 6, νόμιμα εκπροσωπούμενη,  προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

                                                                                                                         Αθήνα, 8.12.2014

  

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

        Ο  Πρόεδρος                                                                                         Ο  Γεν.  Γραμματέας

    Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                                                        Διομήδης  Καρακωνσταντής