ΕΓΓΡΑΦΟ Ο.Σ.Μ.Ε ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Αριθμ.  πρωτ.  3611                                 Αθήνα  29  Μάρτη  2016  

  

 

Προς

  1. Υπουργό  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
  2. Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων
  3. Αναπληρωτή  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη

 

 

ΘΕΜΑ:  «Παραβίαση  της  περιόδου  ανάπαυσης  των  οδηγών  Αστικών και  Υπεραστικών  ΚΤΕΛ  της  χώρας»

 

 

Κύριε  Υπουργέ,

          Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Γενικού  Κανονισμού  Προσωπικού  των  ΚΤΕΛ  (Π.Δ  246/06  άρθρο  32  παρ.  2)  για  κάθε  χρονική  περίοδο  24  ωρών  ο  εργαζόμενος  πρέπει  να  έχει  περίοδο  ανάπαυσης  δώδεκα  (12)  τουλάχιστον  συνεχών  ωρών,  με  μείωση  μια  φορά  την  εβδομάδα  σε  δέκα  (10)  τουλάχιστον  συνεχείς  ώρες,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  μείωση  αυτή  θα  αντισταθμίζεται  με  ίση  περίοδο  ανάπαυσης  πριν  από  το  τέλος  της  εβδομάδας  που  ακολουθεί.

          Η  προαναφερόμενη  διάταξη,  η  οποία  σαν  σκοπό  έχει  την  προστασία  και  την  ασφάλεια  των  δημόσιων  επιβατικών  μεταφορών,  συστηματικά  παραβιάζεται  από  τις  επιχειρήσεις  ΚΤΕΛ  σε  ολόκληρη  τη  χώρα  σύμφωνα  με  καταγγελίες  προς  την  Ομοσπονδία  μας.

Προκειμένου  λοιπόν  με  τον  καλύτερο  δυνατό  προασπίσουμε  το  αγαθό  της  οδικής  ασφάλειας  παρακαλούμε  τις  υπηρεσίες  σας  πανελλαδικά  να  προχωρήσουν  στον  έλεγχο  των  προαναφερόμενων  επιχειρήσεων  προκειμένου  να  διαπιστωθούν  τα  καταγγελλόμενα,  να  επιβληθούν  οι  νόμιμες  κυρώσεις  και  να  αποτραπούν  στο  μέλλον  ανάλογα  φαινόμενα,  τα  οποία  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  πολύ  δυσάρεστα  αποτελέσματα.

 

                            Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

 

      Ο  Πρόεδρος                                            Ο  Γεν.  Γραμματέας

  Θεμιστοκλής  Αμπλάς                       Διομήδης  Καρακωνσταντής

 

 

Κοινοποίηση:

  1. Υφυπουργό  Εργασίας
  2. Υφυπουργό  Μεταφορών
  3. Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εργασίας
  4. Γενική  Γραμματέα  Υπουργείου  Μεταφορών
  5. Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ
  6. Κεντρική  Υπηρεσία  ΣΕΠΕ