Εξώδικο για απεργειακές κινητοποιήσεις στα ΚΤΕΛ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 
 

ΠΡΟΣ

 
1. Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 
2. Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενη. εκπροσωπούμενης. 
3. Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νομίμως εκπροσωπούμενης. 
 
Κοινοποιούμενη
1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
____________ 
 
Με την από 28.3.2012 καταγγελία εκ μέρους της ισχύουσας με αρ. 50/2010 Διαιτητικής Απόφασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ, δώσατε ένα σαφές στίγμα των προθέσεών σας για την πλήρη εκθεμελίωση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο. Χωρίς να έχετε προς τούτο δικαίωμα, αφού σύμφωνα με το νόμο η ισχύουσα ΔΑ λήγει την 14.2.2013 και μπορεί να καταγγελθεί πριν την ημερομηνία λήξης της μόνο εάν μεταβληθούν, και δη σημαντικά, οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της, μας προτείνατε τη σύναψη ΣΣΕ με την οποία θα καταργούνται όλες οι θεσμικές και οι περισσότερες μισθολογικές ρυθμίσεις που επί δεκαετίες διαμορφώνουν το εργασιακό καθεστώς στα ΚΤΕΛ. 
Η οικονομική κρίση βιώνεται ως πρόβλημα από τους περισσότερους και από κάποιους αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία. Είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά από την υπερφορολόγηση. Και ενώ οι επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ, ως ασκούσες κατ’  αποκλειστικότητα το συγκοινωνιακό έργο με όρους μονοπωλίου, μετακύλισαν στο επιβατικό κοινό όποιες – μικρές σε κάθε περίπτωση- απώλειες είχαν, με γενναιόδωρη εκ μέρους της πολιτείας αύξηση του κομίστρου κατά 11% μεσούσης της κρίσης, από την 1.1.2011, εσείς επιθυμείτε να αυξήσετε έτι περαιτέρω τα κέρδη των μετόχων σας, συμπιέζοντας ασφυκτικά για τους εργαζόμενους το μισθολογικό κόστος. Δράττεσθε μάλιστα της ευκαιρίας που θεωρείτε ότι σας δίνουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να καταργήσετε συλλήβδην και όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν μισθολογικό κόστος, αλλά προορίζονται να θέτουν όρια στο διευθυντικό σας δικαίωμα και να προστατεύουν αγαθά τα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι είναι άξια προστασίας με τις συλλογικές συμβάσεις που έχουμε συνάψει κατά τα προηγούμενα έτη.    
Στην επιθυμία σας να επωφεληθείτε από την κρίση, δε στέκονται εμπόδιο ούτε οι συλλογικές συμβάσεις, ούτε ο νόμος. Με αυθαίρετες και αστήρικτες νομικά ερμηνείες της ΠΥΣ 6/28.2.2012, μέλη σας έσπευσαν σε σωρεία αναίτιων απολύσεων κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ, προφανώς οραματιζόμενα την απόλυτη ισοπέδωση στις εργασιακές σχέσεις και την εξάλειψη οποιουδήποτε περιορισμού στη διενέργεια απολύσεων.  
Σας ζητήσαμε να ανακαλέσετε την καταγγελία της με αρ. 50/2010 ΔΑ και να διαπραγματευθούμε τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ από την 15.2.2013 και εντεύθεν. Κωφεύσατε στην πρόσκλησή μας, αναμένοντας να δρέψετε τους καρπούς από μείωση των μισθών με κατάργηση όλων των επιδομάτων πλην εκείνων που διατηρούνται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/28.2.2012. Στην πρωτοφανή και ανοίκεια αυτή επίθεση κατά των εργασιακών μας δικαιωμάτων, θα μας βρείτε αντίθετους, με όλα τα μέσα που μας παρέχει ο νόμος.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Την τήρηση της με αρ. 50/2010 Διαιτητικής Απόφασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ έως την ημερομηνία λήξης της την 14.2.2013 
Την υπογραφή ΣΣΕ με διατήρηση των μισθολογικών και θεσμικών όρων που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες ΣΣΕ και ΔΑ για το διάστημα από την 15.2.2013 και εντεύθεν 
Την παράλειψη κάθε ενέργειας που κατατείνει στη μονομερή μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ 
Την άμεση ανάκληση των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ
Για την 24ωρη Γενική Απεργία του προσωπικού των ανά την χώρα ΚΤΕΛ που, για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1264/82 και 2224/94, αποφάσισαν και κήρυξαν τα αρμόδια προς τούτο όργανά μας και που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 12.4.2012 και ώρα 06.00 π.μ. έως την Παρασκευή, 13.4.2012 και ώρα 6.00π.μ.
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσής του.
 
Αθήνα,     6.4.2012  
 
Για την Ο.Σ.Μ.Ε 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας
 
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                         Γιώργος  Τσιρίδης