Εξώδικο για Καταγγελία ΣΣΕ ΚΤΕΛ από εργοδότες

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μενάνδρου, αρ. 51, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 
 
ΠΡΟΣ
Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νομίμως εκπροσωπούμενη. 
Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νομίμως εκπροσωπούμενη. 
Την επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αρ. 4, νομίμως εκπροσωπούμενη.  
 
Ένα έτος και λίγους μήνες μετά την εκ μέρους σας διατύπωση της πρόθεσης για σύναψη ΣΣΕ τριετούς διάρκειας με μηδενικές αυξήσεις για το προσωπικό των ΚΤΕΛ -πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από την με αρ. 50/2010 Διαιτητική Απόφαση- και ενώ, μόλις το Νοέμβριο του 2011, επαναλάβατε την ίδια πρόταση για σύναψη ΣΣΕ χωρίς αυξήσεις, δράττεσθε της ευκαιρίας που θεωρείτε ότι σας δίνουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εκ θεμελίων οριστική ανατροπή του καθεστώτος των όρων αμοιβής και εργασίας που έχει διαμορφωθεί επί δεκαετίες στα ΚΤΕΛ, προτείνοντας την κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων και των θεσμικών ρυθμίσεων που ισχύουν μέχρι  σήμερα. 
Ο νόμος δεν σας παρέχει το δικαίωμα να αποδεσμευθείτε από την με αρ. 50/2010 ΔΑ πριν την 14.2.2013, παρά μόνο σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής των συνθηκών. Μετά τη γενναία αύξηση του κομίστρου από την 1.1.2011, τα μεγάλα ποσά που λαμβάνουν τα μέλη σας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την στροφή του επιβατικού κοινού στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, μόνο επί τα χείρω δεν έχει μεταβληθεί η οικονομική σας θέση. 
Έχουμε ήδη υποβάλει στην κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων το ζήτημα της διατήρησης σε ισχύ της με αρ. 50/2010 ΔΑ. Σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε και όλα τα υπόλοιπα μέσα που μας παρέχει ο νόμος για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εάν εν τω μεταξύ ανακαλέσετε την από 28.3.2012 καταγγελία, είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευθούμε σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΚΤΕΛ για το διάστημα από την 15.2.2013 και εντεύθεν.  
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  σε όσους αυτή απευθύνεται, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 
 
Αθήνα,    3.4.2012 
 
Για την Ο.Σ.Μ.Ε
 
Ο  Πρόεδρος                                                                                       Ο  Γεν.  Γραμματέας
 
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                                       Γιώργος  Τσιρίδης