Κλάδος των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία 

N. 2160/1993 (A118)

"Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 2446/1996 (Α 276)

"Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις".

 

Ν. 3534/2007 (Α 40) - Άρθρο 17

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις"

 

Y.A. 51266/2955 /1975 (B 1458)

Δείτε σελίδα 7 - (5)

"Περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"


Y.A. οικ. 128/1986 (B 73)

Δείτε σελίδα 3 - (4)

"Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υπουργικής Αποφάσεως 51266/75 "περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"."

 

Y.A. 1869/1987 (B 582)

Δείτε σελίδα 3 - (6)

 "Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων" 

 

Κλάδος των Οδηγών Ταξί - Αγοραίων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Ταξί και Αγοραίων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

N. 3996/2011 (A 170)  - Άρθρο 51 (Δείτε σελίδα 37)

"Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων" 

 

Ν. 3710/2008 (Α 216) - Άρθρο 24 και Άρθρο 37

"Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις" 

 

Ν. 3534/2007 (Α 40) - Άρθρο 17

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις"

 

Ν. 3446/2006 (Α 46) - Άρθρα 10, 11, 12, 13, 14

"Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 3254/2004 (Α 137) - Άρθρα 19

"Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις" 

 

Ν. 3109/2003 (Α 38)

"Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις."

 

ΠΟΛ. 1096 / 2010

"Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών."

Κλάδος των Οδηγών Δημοσίου

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.  

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Δημοσίου και τη κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

Οδική Βοήθεια

 

 Νομοθεσία

 

N. 3651/2008 (A44)

Οδική βοήθεια οχημάτων 

 

N. 3783/2009 (A136) - Άρθρο 14

 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 

N. 3897/2010 (A208) - Άρθρο 13

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις. 

 

Κλάδος των Οδηγών Φορτηγών και λοιπών Αυτοκινήτων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Φορτηγών και λοιπών Αυτοκινήτων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

Ν. 3446/2006 (Α49)

"Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων

Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις"

 

Ν. 3887/2010 (Α174)

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

 

Υ.Α. Αριθμ. 56545/5861

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

 

Κλάδος των ΚΤΕΛ

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των ΚΤΕΛ και τη κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

N. 3996/2011 (A 170)  - Άρθρο 51 (Δείτε σελίδα 37)

"Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων"

 

Ν. 2963/2001 (Α 268)

«Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», κωδικοποιημένος όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 3082/2002 (Α 316), το Ν. 3109/2003 (Α 38), το Ν. 3185/2003 (Α 229), το Ν. 3254/2004 (Α 137), το Ν. 3333/2005 (Α 91), το Ν. 3446/2006 (Α 49), το Ν. 3534/2007 (Α 40), το Ν.3710/2008 (Α 216) και το Ν.3717/2008 (Α 239).

 

Π.Δ. 246/2006 (Α 261)

«Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 (τελευταία παράγραφος) του Ν.3897/2010 (Α 208). 

 

Π.Δ. 170/2003 (Α 140)

«Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001»

 

Πρόσθετες πληροφορίες