ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντονισμός, Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα», της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό MIS 5002944

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Μ.Ε.) προσκαλεί

 

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντονισμός, Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα», της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό MIS 5002944. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα - Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ