Δήλωση δέσμευσης συμμόρφωσης της εταιρίας Ο.Σ.Μ.Ε με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας