ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στέλεχος 4


Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Μ.Ε):


Ανακοινώνει


την  ανάρτηση  δεύτερης «Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο υλοποίησης του  Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντονισμός  Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα» για  την υποστήριξη της πράξης «Κατάρτιση &  Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων  στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων  Μεταφορών» για τη θέση του Στελέχους 4.

Η  εν λόγω  πρόσκληση  δημοσιεύεται  εκ νέου για το  στέλεχος 4, καθώς  στην προηγούμενη πρόσκληση  δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Η  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α)  θα τοιχοκολληθεί  στα γραφεία της Ομοσπονδίας  Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε),  Μενάνδρου 51, 2ος  όροφος,  Αθήνα, Τ.Κ.  10437 και

β)  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα  της Ομοσπονδίας Συνδικάτων  Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε) http://www.osme.org.gr

Προθεσμία  υποβολής των  αιτήσεων: Η  προθεσμία  υποβολής των  αιτήσεων είναι  δεκαπέντε (15) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα  της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα  του φορέα μας.

Διαβάστε  εδώ  την  αναλυτική  πρόσκληση

Βρείτε  εδώ  την  αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος

Βρείτε  εδώ την  υπεύθυνη  δήλωση


Ο  Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας  Συνδικάτων Μεταφορών  Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε)

 

Θεμιστοκλής  Αμπλάς