ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΣΜΕ

01/2019

Νοέμβριος 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε) προκηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της υλοποίησης ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης διάρκειας 148 ωρών με τίτλο «Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου», το οποίο απευθύνεται σε 700 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο σύνολο των δεκατριών περιφερειών της χώρας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση των Υποέργων 2 – 6 της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» και MIS 5002944, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6055/832/Α3/16-11-2017 της ΕΥΔ στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, όπως ισχύει.

Κωδ. CPV:

α) 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης».

β) 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης».

Διάρκεια:  12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: 809.220,00€. (απαλλάσσεται από ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι:

(α)  με την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

(β) με την Πιστοποίηση Προσώπων στο πλαίσιο της ταυτοποίηση της ικανότητας των επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, για την εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης, απαιτείται:

Ø  να είναι αδειοδοτημένοι, ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2 που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 99/27.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους»

ή/και

Ø  να είναι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι νοούνται ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/12.11.2012), παρ. Θ, περ. Θ15, αριθ. 5 και του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/07.02.2013), άρθρο 30 παρ. 36.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, για την εκτέλεση των προγραμμάτων πιστοποίησης προσώπων, απαιτείται:

Ø  να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ).

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν και τα λοιπά κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016 και τις ειδικότερες προβλέψεις της Διακήρυξης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Εγγύηση συμμετοχής: (16.184,40€) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/12/2019 και ώρα 17.00

Διάρκεια ισχύος προσφορών:  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 20/12/2019 και ώρα 17.00.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε):  http://www.osme.org.gr. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Αμπλάς  Θεμιστοκλής