Κλάδος των ΚΤΕΛ

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των ΚΤΕΛ και τη κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία

N. 3996/2011 (A 170)  - Άρθρο 51 (Δείτε σελίδα 37)

"Ασφάλιση Οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων"

 

Ν. 2963/2001 (Α 268)

«Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», κωδικοποιημένος όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 3082/2002 (Α 316), το Ν. 3109/2003 (Α 38), το Ν. 3185/2003 (Α 229), το Ν. 3254/2004 (Α 137), το Ν. 3333/2005 (Α 91), το Ν. 3446/2006 (Α 49), το Ν. 3534/2007 (Α 40), το Ν.3710/2008 (Α 216) και το Ν.3717/2008 (Α 239).

 

Π.Δ. 246/2006 (Α 261)

«Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του Ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 (τελευταία παράγραφος) του Ν.3897/2010 (Α 208). 

 

Π.Δ. 170/2003 (Α 140)

«Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001»

 

Πρόσθετες πληροφορίες