Νόμοι - Προεδρικά διατάγματα - Υπουργικές αποφάσεις

 

 Νόμοι

Ν. 4046/2012 (Α28)

"Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας." 

 

Ν. 4024/2011 (Α226)

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015." 

 

Ν. 3996/2011 (Α170)

"Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις."

 

N. 3920/2011 (Α33)

"Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις." 

 

N. 3919/2011 (A32)

"Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων."

 

N. 3904/2010 (A218)

"Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις."

 

N. 3899/2010 (A212)

"Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας."

 

N. 3897/2010 (A208)

"Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις." 

 

N. 3863/2010 (A115)

"Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις."


N. 3846/2010 (A66)

"Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις."


N. 3845/2010 (A65)

"Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο." 

 

Ν. 3762/2009 (Α75)

"Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 3385/2005 (Α210)

"Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 3185/2003 (Α229) (δείτε Άρθρο 20, σελίδα 8) 

"Ρυθµίσεις θεµάτων εµπορευµατικών, επιβατικών και σιδηροδροµικών µεταφορών."

 

Ν. 2874/2000 (Α286)

"Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 2801/2000 (Α246)

"Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 2800/2000 (Α241)

"Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 2639/1998 (Α205)

"Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις."

 

N. 2336/1995 (A189) - Άρθρο 8

"Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις."

 

N. 2224/1994 (A112)

"Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγειινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις." 

 

Ν. 2084/1992 (Α165)

"Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις." 

 

Ν. 1876/1990 (Α27)

"Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις." 

 

N. 1264/1982 (Α79)

"Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων."  

 

 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

Πράξη 6 της 28.2.2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

 

Πράξη 7 της 28.2.2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

 

 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 31-12-2011

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

 

Εγκύκλιοι

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32)

στις δραστηριότητες της οδικής βοήθειας οχημάτων και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

 

 

 Προεδρικά Διατάγματα

Π.Δ. 74/2008 (Α112)

"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006."

 

Π.Δ. 76/2005 (Α117)

Δείτε σελίδα 1 - (1) 

"Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. "

 

Π.Δ. 180/2004 (Α160)

"Τροποποίηση του π.δ 81/03 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου(77/Α)."

 

Π.Δ. 81/2003 (Α77)

"Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου."

 

Π.Δ. 178/2002 (Α162)

"Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου."

 

Π.Δ. 88/1999 (Α94)

Δείτε σελίδα 1 - (1)  

"Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ"

 

 

 Υπουργικές Αποφάσεις

Υ.Α. Αριθμ. 56545/5861

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

 

Υ.Α. Αριθμ. 35359/4508/10

Τροποποίηση της Φ2/55009/4626/00/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα» (1028 Β΄).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 3821/85 & 561/2006

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωαπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

 

Y.A. Αριθμ. 4723/417

Δείτε σελίδα 2 - (3)  

"Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας."

 

Y.A. Γ438/οικ.28317/2481/09 / 2009 (B989)

"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15.3.2006 «για τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3820/1985 και (ΕΟΚ) 3821/1985 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως ισχύει."