Κλάδος των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

 

 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν το κλάδο των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως φιλοξενούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας:

 

 Νομοθεσία 

N. 2160/1993 (A118)

"Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις."

 

Ν. 2446/1996 (Α 276)

"Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων" και άλλες διατάξεις".

 

Ν. 3534/2007 (Α 40) - Άρθρο 17

"Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις"

 

Y.A. 51266/2955 /1975 (B 1458)

Δείτε σελίδα 7 - (5)

"Περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"


Y.A. οικ. 128/1986 (B 73)

Δείτε σελίδα 3 - (4)

"Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υπουργικής Αποφάσεως 51266/75 "περί καθορισμού ωρών εργασίας του προσωπικού των Τουριστικών Λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ)"."

 

Y.A. 1869/1987 (B 582)

Δείτε σελίδα 3 - (6)

 "Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων" 

 

Πρόσθετες πληροφορίες