ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΟΥ (1.2.2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο.2


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002944Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντονισμός, Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα», της πράξης: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002944, του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»- Άξονας Προτεραιότητας 02: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις – Άξονας προτεραιότητας 02Σ: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων & επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις από το ΕΚΤ, πρόκειται να συνάψει σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και συνέντευξης των ίδιων των υποψηφίων.


Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» ως δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002944, έχει αναλάβει το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της πράξης.

Το Υποέργο 1 με τίτλο «Συντονισμός, Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα» περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την ενημέρωση και προσέλκυση εργαζομένων - ωφελούμενων της πράξης, την επιστημονική παρακολούθηση, το συντονισμό των ενεργειών κατάρτισης  και  πιστοποίησης,  την  αξιολόγηση  και  την  οικονομική  διαχείριση  του  συνόλου  της πράξης καθώς και της Δημοσιότητας. Η δράση απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους εργαζόμενους επιχειρήσεων της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας από το σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας.


Ο συνεργάτης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα αντικείμενα απασχόλησης του θα αφορούν στο συντονισμό του έργου και της ομάδας έργου, τη διαχείριση – σχεδιασμό – οργάνωση και έλεγχο του συνόλου των εργασιών, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου του συνόλου των παραδοτέων, συμμετέχοντας ενεργά στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

Κωδ. Πακέτου Εργασίας

Τίτλος Πακέτου Εργασίας

ΠΕ 1

Υπηρεσίες ενημέρωσης, προσέλκυσης και επιλογής ωφελούμενων για τις δράσεις Κατάρτισης –Πιστοποίησης

ΠΕ 2

Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων υλοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης

ΠΕ 3

Διαχείριση και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου, Προετοιμασία και Υποβολή Εκθέσεων Παρακολούθησης Έργου

ΠΕ 4

Εκτέλεση προπαρασκευαστικών δράσεων για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος

ΠΕ 5

Δράσεις Δημοσιότητας


Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:

Η σύμβαση θα είναι Ορισμένου Χρόνου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου (15 μήνες) ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως το συνεργάτη για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.


Απαιτούμενα Προσόντα

Α/Α

Προσόν

Βαθμολόγηση

1

Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

On/Οff

2

Τουλάχιστον δεκαετή (10 έτη) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.

On/Οff

3

Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας

On/Οff

4

Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και Υπηρεσιών Internet

0 – 5 βαθμοί

5

Διοικητική και οργανωτική ικανότητα

0 – 5 βαθμοί

6

Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας

0 – 5 βαθμοί

Μέγιστη Βαθμολογία

15 βαθμοί

Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και Υπηρεσιών Internet, η Διοικητική και οργανωτική ικανότητα και η Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας με κλίμακα βαθμολόγησης 0 – 5 βαθμοί.

Διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν έως Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναγράφεται η εξής ένδειξη :

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002944

  • Όνομα & Επώνυμο


Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν είναι:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα στο Παράρτημα Α)

  2. Βιογραφικό σημείωμα

  3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στην πρόταση και το βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους της αλλοδαπής)

  5. Αποδεικτικά για τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

  6. Αποδεικτικά για τη γνώση ξένων γλωσσών

  7. Αποδεικτικά/Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

  8. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία και την καταλληλότητά των υποψηφίων


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή στα παρακάτω τηλέφωνα: κα. Μαρία Λουκατάρη,τηλ. 210.5226057…………………


Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ : www.osme.org.gr.

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Μενάνδρου 51 (2ος όροφος) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα ΤΗΛ: 210 52 26 057  - 210 52 41 683

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη παρούσα διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.


Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: www.osme.org.gr.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΘεμιστοκλής  Αμπλάς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όνομα:                         ________________________________________

Επώνυμο:                      ________________________________________

Πατρώνυμο:                  ________________________________________

Ημερομηνία Γέννησης: ________________________________________

Α.Δ.Τ:                            ________________________________________

Διεύθυνση:                   ________________________________________

Τηλέφωνο:                   ________________________________________

E-mail:                          ________________________________________


Προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση συμμετοχής μου για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με εξωτερικό συνεργάτη(Υπεύθυνο Έργου)στο πλαίσιο υλοποίησης του του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συντονισμός, Επιλογή Ωφελούμενων, Δημοσιότητα», της Πράξης: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002944.


Συνημμένα δικαιολογητικά:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η

(υπογραφή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β


Μεθοδολογία της «διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής»


Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:

α) Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των προτάσεων και έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.

β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

γ) Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

δ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής.

ε) Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και του Πρακτικού Επιλογής στο site της Ομοσπονδίας.

 

στ) Υπογραφή σύμβασης.